Geologien i Ceavccageađge/Mortensnes

Varangerfjorden er den eneste fjorden i Norge som åpner seg mot øst. I motsetning til de andre fjordene er den ikke laget av isbre-bevegelse under siste istid, men av en berggrunnsforkastning midt i fjorden. Forkastningen førte til at berggrunnen i sør ble hevet i forhold til den i nord. Dette har gjort at det på sørsiden er grunnfjellet med bergarter som gneis og granitt som kommer fram i dagen, mens landskapet på nordsiden domineres av avsetningsbergarter som ligger oppå grunnfjellet. Derfor er også topografien og vegetasjonen i sør og nord ganske forskjellig.

I Mortensnes-området finnes det store løsmasser i form av morenemasser som isen har avsattunder siste istid. En del av disse moreneavsetningene har sjøen arbeidet med, slik at en kan se gamle strandvoller fra da sjøen sto høyere flere steder i terrenget. Men mange steder kommer også fast berg fram i dagen. Bergene består av sandstein og av tillitt, som er en forsteinet morene etter en istid som fant sted for ca. 650 millioner år siden. Tillitten kjennetegnes ved en stor variasjon i kornstørrelse, der leire, sand, småstein og også store blokker er "limt" sammen.

English 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player